શ્રી જેઠાભાઇ. જી . આહીર સહકારી કાયદા ની જોગવાઇઓ મુજબ પુન: આગામી અઢી વર્ષ માટે બીન હરીફ ચેરમેન પદે ચૂંટાયા

WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.41.45 PM

ધી પંચમહાલ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લીમીટેડ,ગોધરા ની ચેરમેન પદ ની ચુંટણી શ્રી આશીષ કુમાર (IAS) ,ચુંટણી અધિકારીશ્રી અને આસિસ્ટન્ટ કલેકટર (ગોધરા પ્રાંત) દ્વારા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ ને સોમવારના રોજ યોજવામાં આવેલ જેમાં શ્રી જેઠાભાઇ. જી . આહીર સહકારી કાયદા ની જોગવાઇઓ મુજબ પુન: આગામી અઢી વર્ષ માટે બીન હરીફ ચેરમેન પદે ચૂંટાયેલ છેWhatsApp Image 2018-03-19 at 2.49.51 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.36.08 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.36.00 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.36.03 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.41.50 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.41.46 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.41.45 PM WhatsApp Image 2018-03-19 at 2.41.43 PM