લુણાવાડા ખાતે તા ૨૪-૦૨-૨૦૧૮ ના રોજ મિલ્ક ડે તથા NDDB દ્વ્રારા રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના અંતર્ગત ગ્રામ્ય જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો

WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.15 PM

લુણાવાડા ખાતે તા ૨૪-૦૨-૨૦૧૮ ના રોજ મિલ્ક ડે તથા  NDDB દ્વ્રારા રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના અંતર્ગત ગ્રામ્ય જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.જે પ્રસંગે દૂધ મંડળીના ચેરમેનશ્રીઑ, સેક્રેટરીશ્રીઓ તથા મંડળીના કમિટી સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો. WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.03.14 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.04.16 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.04.40 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.04.43 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.12 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.15 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.20 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.21 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.23 PM WhatsApp Image 2018-02-24 at 2.05.32 PM