બેરોજગારોને ટૂંક સમયમાં રોજગાર મળી રહશે

001

001

તાડવા મુકામે શીત કેન્દ્રનું તથા ધનોલ મુકામે ફ્રોઝન સીમેન કેન્દ્રનું કેબિનેટ મંત્રી ના હસ્તે ખાતમુહુર્ત કરાયું.