Bulk Milk Cooling Units at our Milk Co-op. Societies

Bulk Milk Cooling Units at our Milk Co-op. Societies
Sr.No.
Name of Milk Society
Taluka
Capacity (kg)
1 Rabadiya LUNAVADA 2000
2 Kothamba LUNAVADA 2000
3 Fatepura(L LUNAVADA 2000
4 Ladvel LUNAVADA 2000
5 Morva(R) SHEHRA 2000
6 Junidhari GODHRA 2000
7 Kandach KALOL 2000
8 Bhukhi KALOL 2000
9 Aniyad SHEHRA 2000
10 Bordi SHEHRA 5000
11 Ambika(Mah GODHRA 2000
12 Rampura(Ka GODHRA 2000
13 Gokalpura( SHEHRA 2000
14 Padhiyar GODHRA 2000
15 Palla(K) LUNAVADA 2000
16 Vallavpur SHEHRA 2000
17 Kanbipalli GHOGHAMBA 2000
18 Paroli GHOGHAMBA 2000
19 Vavdi(Khur GODHRA 2000
20 Karsana(Ch GODHRA 2000
21 Thanasavli LUNAVADA 2000
22 Chalali(K) KALOL 2000
23 Vankoda LUNAVADA 2000
24 Lalpuri GHOGHAMBA 2000
25 Tarsang SHEHRA 2000
26 Naroda KHANPUR 2000
27 Jetpur(Kha KHANPUR 2000
28 Bamroda KHANPUR 2000
29 Kanod(P) KHANPUR 2000
30 Limadiya(K KHANPUR 2000
31 Salawada LUNAVADA 2000
32 Dhamod LUNAVADA 2000
33 Chori(Luna LUNAVADA 2000
34 Kolvan LUNAVADA 2000
35 Valinath(L LUNAVADA 2000
36 Ratanpur(K GODHRA 2000
37 Limbodra(S SHEHRA 2000
38 Motakanesa KHANPUR 2000
39 Farod GHOGHAMBA 2000
40 Palasa KALOL 2000
41 Vaniyana G LUNAVADA 2000
42 Bahi SHEHRA 5000
43 Jantral KALOL 2000
44 Jepura HALOL 2000
45 Trakdi KHANPUR 2000
46 Borvai KHANPUR 2000
47 Mudavdekh KHANPUR 2000
48 Saganpura KALOL 2000
49 Bedhiya(K) KALOL 2000
50 Nanavadada LUNAVADA 2000
51 Labanafali KADANA 5000
52 Zalasag KADANA 2000
53 Bhadrod KHANPUR 2000
54 Mal KADANA 2000
55 Bakrol(Kal KALOL 2000
56 Junarena SHEHRA 2000
57 Derol KALOL 5000
58 Metral MORVA(H) 2000
59 Dhaneswar GHOGHAMBA 2000
60 Vandeli MORVA(H) 2000
61 Khatva(Mor MORVA(H) 2000
62 Nadisar GODHRA 2000
63 Rena SHEHRA 2000
64 Isroda(Kha KHANPUR 2000
65 Gothib SANTRAMPUR 5000
66 Alva KALOL 2000
67 Kankanpur GODHRA 2000
68 Dalwaisavl LUNAVADA 2000
69 Limbhola KADANA 3000
70 Bakor KHANPUR 2000
71 Malekpur(L LUNAVADA 3000
72 Dolatpura( LUNAVADA 3000
73 Champeli LUNAVADA 2000
74 Bedvalli KHANPUR 2000
75 Chhapari(B KHANPUR 2000
76 Kharol LUNAVADA 5000